پیشبینی ميکس(کمبو)چیست؟
 
پیشبینی ميکس(کمبو)چیست؟

1.پیشبینی کومبو یا میکس از چند پیشبینی تکی تشکیل شده است. در شرط کومبو، ضریب کلی پیشبینی از حاصل ضرب ضرایب تمامی پیشبینی ها در یکدیگر به دست می آید. حداکثر انتخابی که می توانید در این نوع پیشبینی انجام دهید تعداد 8 انتخاب می باشد. لطفا به این نکته توجه داشته باشید که در پیشبینی کومبو چنانچه یکی از انتخاب های شما بازنده شود، تمام پیشبینی بازنده محسوب خواهد شد.

نکته1: پیشبینی کومبوی همه انتخابها تنها یک پیشبینی محسوب میشود.
نکته2: انتخابهایی که همه مربوط به یک مسابقه باشند، قابل کومبو شدن نیستند. مثلا شما تنها میتوانید در یک مسابقه ضریب اصلی برد تیم ها را باهم کمبو کنید.
2.سیستم بصورت خودکار تعداد بسته های پیشبینی را آماده میکند . شما میتوانید با انتخاب بسته درست تمامی حالت های پیشبینی را انتخاب کنید.